SSM/Protectia muncii


 CERTIFICAT ABILITARE I.T.M.BUCURESTI NR. 0665/PS

 

 

 

 Servicii in domeniul S.S.M:

- identificarea pericolelor/ evaluarea riscurilor/ auditul S.S.M. în conformitate cu legislaţia;

- intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de imformare si instruire a lucratorilor in domeniul S.S.M.;

- propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul S.S.M., ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;

- verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie;

- intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de imformare si instruire a lucratorilor in domeniul S.S.M.;

- elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul S.S.M. si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;

- elaborarea programului de instruire - testare la nivelul societăţii;

- asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, evidenta zonelor cu risc ridicat si specific, conform prevederilor articolelor 101-107 din N.M.H.G. nr 1425/ 2006, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;

 - stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;

- întocmirea listelor cu meseriile şi profesiile care necesită autorizarea exercitării lor si examene medicale suplimentare, atat la angajare cat si cele periodice, (dupa caz);

- intocmirea Normativului cadru de acordare a echipamentelor individuale de protectie, pe meserii, cat si a materialelor igienico- sanitare;

- identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor H.G. nr. 1048/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipementelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite , precum si in celelalte situatii prevazute de H.G. nr. 1048/2006;

- elaborarea de instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă ţinând cont de particularităţile activităţilor unităţii, precum şi a locurilor de muncă;

- elaborarea planului anual de prevenire şi protecţie;

- propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la incheierea contractelor de prestări servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;

- cercetarea accidentelor de muncă cu I.T.M.;

- întocmirea de studii şi documentaţii privind activitatea de securitate şi sănătate în muncă;

- urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca , cu prilejul vizitelor de control si a cercetarii evenimetelor;

- propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul S.S.M;

- monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;

- alte activităţi necesare/specifice asigurări securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă.